Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi gizlilik uygulamalar?m?z ve sizi bilgilendirir size bilgi ve online olarak toplanan bu bilgilerin nas?l kullan?ld??? hakk?nda yol yapabilir se?enek. Bu ifadeyi kolayca bizim ana sayfas?nda mevcuttur ve bu sitede her web sayfas?n?n alt?nda.
Toplad???m?z ve ihtiya?lar?n? ve ??karlar?n? anlamak i?in ki?isel bilgilerin kullan?m? ve daha iyi hizmet vermek i?in. Sa?lad???n?z bilgilere ek olarak, biz de ziyaret s?ras?nda bilgileri toplayabilir Web sitemizi Otomatik Veri Toplama Ara?lar?, hangi Web i?aretleri, ?erezler, Web ba?lant?lar? g?m?l?, ve di?er genel bilgi toplama ara?lar? maddelerini i?eren arac?l???yla.
Sizin ihtiya?lar?n? anlamak ve ilgi toplamak bilgi bize tutarl? ve ki?iselle?tirilmi? bir deneyim sunmak yard?mc? olur. ?rne?in, bilgilerinizi de kullanabiliriz.
  • bir i?lem veya sipari? tamamlanmas?nda yard?mc?;
  • ?r?n ve hizmetleri hakk?nda ileti?im;
  • servis ve destek sa?lamak;
  • yeni hizmet ve yararlar? ?zerinde g?ncelleme;
  • sa?lamak ki?iselle?tirilmi? promosyon teklifleri;
  • se?mek i?erik iletilmelidir i?in;